Drunkningsstatistik

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Statistiken ska utgöra en länk för att öka förståelsen om drunkningsolyckor.

Varje månad sammanställer Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation antalet omkomna i samband med drunkningsolyckor i Sverige och presenterar resultaten på deras hemsida och på MyNewsdesk.


Drunkningsstatistik 2022

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor 2022 är enligt årsrapporten 70 personer.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att följande strategiska åtgärder och insatser behöver komma på plats. Vi behöver ha en ökad kunskap om bakomliggande faktorer och orsakssamband behöver kartläggas bättre. Vi behöver ha en bättre samverkan, riktade budskap och riktade medel, dessa kan inte nedprioriteras. Tillsammans behöver vi ha en nationell strategi för drunkningsprevention. 

Under 2022 har de flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka, 26 personer eller cirka 37 procent omkommer till följd av drunkning i samband med bad.

5 personer av de totalt 70 är under 19 år. Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas i det förebyggande drunkningsarbetet som sårbara individer. Riktade insatser till denna målgrupp är önskvärda. Det handlar om allt från ökat stöd till kommunerna för att bedriva simskola till förstärkt information till vuxna och vårdnadshavare att hålla uppsikt över barnen i samband med vistelse i, vid och på vatten och is.

 Bakom varje siffra vilar ett öde som är svårt att överskåda. Inget kan kompensera för den förlust och det lidande som anhöriga till de förolyckade tvingas utstå. Genom nya kunskaper och insikter samt med ödmjukhet inför det som passerat, är det Svenska Livräddningssällskapets avsikt att årssammanställningen kan utgöra en länk för att öka förståelsen om drunkningsolyckor.

källa: www.svenskalivraddningssallskapet.se