ALLMÄNNA VILLKOR Svenska livräddningssällskapet Göteborg

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig och Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, org. nr. 857201–5017, Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg (”SLS Göteborg”, ”vi”, ”våra”, ”oss”), när du som privatperson bokar plats på och genomför, själv eller genom ditt minderåriga barn, någon av de utbildningar, simskolor eller övriga simningsaktiviteter (gemensamt ”Aktivitet/er”), eller del av sådan Aktivitet (”Aktivitetstillfälle”), som vi från tid till annan tillhandahåller (”Tjänsten”).

Om den som ska nyttja Tjänsten är under 18 år är det du som målsman som träder in som avtalspart gentemot SLS Göteborg (”du”, ”dig”, ”din”, ”ditt” i det följande). I och med att du accepterar Villkoren vid bokning av Aktivitet, blir du bunden av dessa Villkor. De Villkor som gäller vid tidpunkten för bokningen av din Aktivitet gäller också för hela den period som din bokade Aktivitet löper.

1.  Om oss

SLS Göteborg är en medlemsorganisation och en ideell, icke-vinstdrivande förening som har till syfte att minska antalet drunkningar genom att verka för utbredd kunnighet i vattensäkerhet, livräddning och simkunnighet. Vi erbjuder även utbildningar för dig som vill bli simlärare och livräddare. SLS Göteborg kan utvecklas och driva vår organisation tack vare stöd från myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner som väljer att stödja vårt arbete.

SLS Göteborg bedriver bland annat omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inomhus och utomhus.

Dessa Villkor reglerar SLS Göteborgs skyldigheter gentemot dig som kund, samt dina skyldigheter som kund när du nyttjar SLS Göteborgs Tjänst.

2. Vår tjänst

2.1 Aktiviteter

Som ett led i SLS Göteborgs mål att verka för utbredd kunnighet i vattensäkerhet, livräddning och simkunnighet erbjuder SLS Göteborg årligen ett stort antal Aktiviteter för vuxna och barn. Bland annat erbjuds simkurser för barn, aktiviteter för barn och ungdomar, skolsim, simkurser för vuxna och sommaraktiviteter. Till det håller SLS Göteborg även livräddarutbildningar, simlärarutbildningar, HLR-utbildningar och HLR-instruktörsutbildningar.

Vårt aktuella utbud av Aktiviteter och fler detaljer hittar du på vår hemsida www.slsgoteborg.se.

2.2             Bokning

Du bokar in dig på din Aktivitet via vårt bokningssystem som du hittar på vår hemsida. För att se vilka Aktiviteter som finns kan du i bokningssystemet filtrera på kategori, ålder/födelseår, veckodag eller plats för att hitta den Aktivitet du är intresserad av. Du kan klicka på den Aktivitet du är intresserad av för att få upp mer information om den och för vilken period Aktiviteten gäller (”Aktivitetsperiod/en”), samt se vilka förkunskaper som behövs. Du loggar sedan in och genomför anmälan och betalning.

Notera att den instruktör som anges vid respektive Aktivitet är preliminär och kan komma att ersättas av annan instruktör under Aktivitetsperiodens gång om så är påkallat på grund av sjukdom eller annat hinder. SLS Göteborg kan därför inte garantera att en och samma instruktör kommer att leda Aktiviteten under hela Aktivitetsperioden.

Observera att om du bokar en Aktivitet för ditt barn är det barnets personnummer som ska läggas in i bokningssystemet. Du ansvarar för att barnet har de förkunskaper och ålder som krävs för den valda Aktiviteten.

2.3             Förtur till anmälan för nästkommande termin

För de elever som redan simmar hos oss erbjuder SLS Göteborg förtur till nästa terminsstart. Instruktörerna gör under terminen då en bedömning av elevens kunskapsnivå för att kunna placera eleven i rätt grupp för nästa termin.

Erlagd betalning för nästkommande termin är en förutsättning för att behålla förtursplatsen, se våra betalningsvillkor nedan under punkten 2.5.

2.4             Priser

Aktuella priser för respektive Aktivitet framgår i vårt bokningssystem. Vi förbehåller oss rätten att inför varje ny termin göra prisändringar, du kommer i sådant fall att informeras om detta i samband med bokning av Aktivitet. Du kan även kontakta oss för att få veta mer, se kontaktuppgifter nedan under punkten 7.

2.5             Betalning

Du kan betala för din Aktivitet med betalkort, delbetalning eller faktura. Har du frågor avseende betalning eller fakturering kan du mejla dessa till info@slsgoteborg.se.

2.6             Ingen ångerrätt

Då SLS Göteborgs verksamhet består i fritidsaktivitet på bestämd dag eller under bestämd tidsperiod, är SLS Göteborgs Aktiviteter undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

2.7             Avbokning och återbetalning

Olika avboknings- och återbetalningsvillkor gäller beroende på vilken typ av Aktivitet du har bokat. Avbokning ska alltid ske skriftligen genom e-post till info@slsgoteborg.se.

Vänligen notera att denna punkt 2.7 uttömmande reglerar din rätt till avbokning och ev. återbetalning, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda speciallösningar eller annan kompensation om du, utöver vad som följer av denna punkt, på grund av senare tillkomna omständigheter inte har möjlighet att delta i din bokade Aktivitet.

För termins- och intensivkurser (t.ex. simskola) gäller följande:

  • Om du avbokar din kurs upp till 7 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften,
  • Om du avbokar din kurs 6–1 dagar före kursstart återbetalas 75% av kursavgiften,
  • Om du avbokar din kurs före lektion 2 av kursen återbetalas 50% av kursavgiften,
  • Om du avbokar din kurs före lektion 3 av kursen återbetalas 25% av kursavgiften,
  • Om du avbokar din kurs senare än lektion 3 eller uteblir från kursen har du ingen rätt till återbetalning.

Vid avbokning av termins- och intensivkurser debiteras alltid en administrativ avbokningsavgift om 100 kronor.

För teoretiska utbildningar (t.ex. HLR-utbildning) gäller följande:

  • Om du avbokar din kurs upp till 30 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften,
  • Om du avbokar din kurs 30–15 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften,
  • Om du avbokar din kurs senare än 15 dagar före kursstart eller uteblir från kursen har du inte rätt till någon återbetalning.

Vid avbokning av teoretiska utbildningar debiteras alltid en administrativ avbokningsavgift om 250 kronor.
Kostnaden för utdelat utbildningsmaterial återbetalas inte.

3. SLS Göteborgs rätt att ändra eller ställa in aktivitetstillfälle

SLS Göteborg förbehåller sig rätten att ändra tid, dag och/eller bassäng för ett Aktivitetstillfälle om så är nödvändigt för att Aktivitetstillfället ska kunna genomföras enligt den kvalitetsstandard som SLS Göteborg tillämpar på sina respektive Aktiviteter.

SLS Göteborg förbehåller sig även rätten att ställa in ett Aktivitetstillfälle om i) antalet deltagare understiger 25 % av det maximala antalet platser på Aktiviteten, eller ii) på grund av personalbrist.

Om SLS Göteborg ändrar tid, dag eller bassäng för ett Aktivitetstillfälle eller ställer in ett Aktivitetstillfälle i enlighet med denna punkt 3 har du rätt att välja en av följande två kompensationsåtgärder:

  1. a)    Möjlighet att genomföra motsvarande Aktivitetstillfälle på annan tid och plats som erbjuds av SLS Göteborg; eller
  2. b)    Återbetalning av erlagd betalning för det inställda/ändrade Aktivitetstillfället.

Då SLS Göteborg är en ideell förening vars verksamhet drivs utan vinstintresse och med begränsade ekonomiska resurser ber vi dig att, om möjligt, välja alternativ a).

Kontakta oss för att få information om tillgängliga tider och platser för genomförande av ditt Aktivitetstillfälle.

Observera att om SLS Göteborg tvingas ställa in en Aktivitet eller ett Aktivitetstillfälle på grund av omständighet utanför vår kontroll har du ingen rätt till återbetalning eller annan kompensation från SLS Göteborg, se mer under punkten 4 nedan.

4. Begränsning av ansvar

Utöver vad som följer av punkten 3 ovan, ansvarar SLS Göteborg inte för ändring, försening eller inställande av Aktivitet eller Aktivitetstillfälle till följd av tillfälliga omständigheter utom vår kontroll så som t.ex. strömavbrott eller övriga tekniska fel.

SLS Göteborg ansvarar inte heller för ändring, försening eller inställande av Aktivitet eller Aktivitetstillfälle som beror på beslut av tredje part som SLS Göteborg inte skäligen kunnat förutse eller ha räknat med när Aktiviteten och/eller Aktivitetstillfället bokades.

SLS Göteborg ansvarar inte heller i övrigt för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor för det fall underlåtenheten beror på omständighet utom SLS Göteborgs kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, sanktioner, epidemi, pandemi, myndighetsrestriktioner, brand, förbud, brister eller annan liknande händelse.

5. Reklamation

Vi eftersträvar att du ska vara nöjd med vår Tjänst. Om du är missnöjd ber vi dig kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att lösa situationen på ett så tillfredsställande sätt som möjligt.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU:s onlineplattform för tvistlösning: www.ec.europa.eu/odr.

SLS Göteborg åtar sig inte att delta i ett alternativt tvistlösningsförfarande eller att efterkomma från sådant tvistlösningsorgan meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning i frågan vid uppkommen tvist/meddelat beslut.

6. Avtalstid

Dessa Villkor är bindande för dig vid var tid du nyttjar Tjänsten hos SLS Göteborg och under så lång tid din inbokade Aktivitet pågår. Om du inte vill vara bunden av dessa Villkor kan du avboka din Aktivitet och sluta nyttja vår Tjänst.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor angående Tjänsten, din specifika Aktivitet och/eller Aktivitetstillfälle, eller i övrigt önskar komma i kontakt med oss, ber vi dig kontakta oss via e-post info@slsgoteborg.se eller på telefonnummer 031-46 66 00.

Har du frågor om pågående kurser kan du mejla direkt till: teamledare@slsgoteborg.se.

Vår hemmasimhall är Sörredsbadet, har du specifikt frågor om denna simhall kan du ställa dessa via e-post sorredsbadet@slsgoteborg.se eller via telefon: 031-46 88 00.

8. Övrigt

Du får inte överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor. SLS Göteborg har dock rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne­bära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen på­verkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning av Villkoren ske.

9. Lagval och tvistlösning

Svensk rätt ska gälla för dessa Villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av behörig allmän domstol.