Svenska Livräddningssällskapet Göteborg har antagit en visselblåsarpolicy för att möjliggöra för anställda, affärspartners och andra intressenter att på ett säkert sätt kunna rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden i organisationen som är av allmänhetens intresse. Oegentligheter som anmäls ska vara begångna av en person i ledande position eller en person som har en nyckelposition i föreningen. Exempel på vad man kan rapportera som inte verkar förenligt med gällande lagar och regler: ekonomisk brottslighet, korruption, stora brister i säkerhet på arbetsplatsen, allvarliga miljöbrott och allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden på vår arbetsplats. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Vi har en visselblåsarfunktion där man anonymt kan lämna information om missförhållanden. Personen som rapporterar får sin identitet skyddad genom hela förfarandet. Anmälan tas emot av utsedda personer inom organisationen och anmälaren kommer att få information om vad som händer med anmälan.

Här kan du göra din anmälan:

https://whistle.qnister.com/slsgoteborg

Eller använda QR-kod:

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på t.ex. ledarskap, arbetsmiljö och verksamhetsplanering. Rapportering av personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, som konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning, känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer o.s.v. bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt. Den typen av frågor hänvisas till närmsta chef, chefens chef alternativt HR. Generella synpunkter och klagomål från kunder och andra intressenter hänvisas till: info@slsgoteborg.se